Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Η Credible Services Α.Ε. δραστηριοποιείται σε τομείς σχετικούς με την εκτίμηση – αποτίμηση ακινήτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Έχοντας σαν μεγάλο πλεονέκτημα την ένταξή της στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθ. Μητρώου 49), προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες σε Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημόσιους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και πλήθος ιδιωτών.

Η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση από Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να γνωρίζουν την σημερινή πραγματική Αγοραία Αξία των παγίων στοιχείων τους, για λόγους αύξησης μετοχικού κεφαλαίου – εισφοράς σε είδος (Ν.2190/20), μετατροπής εταιρικής μορφής (Ν.1297/72 & 2166/93), εξασφάλισης έναντι τραπεζικού δανεισμού, διευθέτησης εσωτερικών ζητημάτων, διανομής, συγχωνεύσεων, αποσχίσεων, απορροφήσεων & εξαγορών, νομικών διεκδικήσεων, διεκδικήσεων αποζημιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων, κληρονομικών διευθετήσεων, λογιστικών αναφορών, ασφαλίσεων, εισαγωγής στο ΧΑΑ, πιθανής αγοράς ή πώλησης ακινήτων, αλλά και για λόγους επαναδιαπραγμάτευσης ενοικίων προκειμένου το καταβαλλόμενο μίσθιο να είναι ανάλογο με την αγοραία αξία του ακινήτου.

Οι εκτιμήσεις μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuation Standards – IVS).

Η μεγάλη μας εμπειρία καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων μας εξασφαλίζει στους πελάτες μας σιγουριά, αντικειμενικότητα και κυρίως εμπιστοσύνη και απόλυτη εχεμύθεια.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων σε όλη την Ελλάδα βασιζόμενη σε πραγματικά συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς και υπολογίζει την αγοραία αξία του ακινήτου χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες διεθνών κανονισμών. Διαθέτουμε επίσης εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών, μας επιτρέπει να έχουμε άμεση και ταχύτατη ανταπόκριση σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Η ομάδα εκτιμήσεων της Credible Services Α.Ε. συνδυάζει καινοτόμα την πολυετή εμπειρία της και την γνώση της ελληνικής αγοράς ακινήτων και προσφέρει αξιόπιστες μελέτες εκτίμησης για διάφορους τύπους ακινήτων όπως:

Χαρτοφυλάκια ακινήτων

Επενδυτικά ακίνητα

Καταστήματα

Ξενοδοχεία

Εμπορικά κέντρα

Big box outlets

Βιομηχανικοί χώροι

Οικόπεδα & μεγάλες εκτάσεις

Γραφεία

Κατοικίες

Αποθήκες

Δημόσια κτίρια

Διατηρητέα ακίνητα

Ειδικά ακίνητα

Δικαιώματα επί ακινήτων

Ακίνητα logistic

Περιλαμβάνει την σύνταξη υπολογιστικού φύλλου Εμπορικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του πελάτη της Τράπεζας από συνεργαζόμενους Πιστοποιημένους Εκτιμητές χρησιμοποιώντας τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα Εκτίμησης:

Συγκριτικών στοιχείων

Προσόδου - Κέρδους

Υπολειμματικής αξίας

Αντιπαροχής

Κόστους αντικατάστασης

DCF

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Περιλαμβάνει των έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά γραφεία της χώρας από συνεργαζόμενους Δικηγόρους και Δικαστικούς Επιμελητές με σύνταξη σχετικής βεβαίωσης. Ο έλεγχος τίτλων που διενεργείται αφορά τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία, που είναι ο ανώτατος χρόνος παραγραφής των οποιωνδήποτε αξιώσεων και ο απαιτούμενος χρόνος για κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Περιλαμβάνει τον εντοπισμό και επιτόπια αυτοψία στην ακίνητη περιουσία από συνεργαζόμενους Εκτιμητές - Πολιτικούς Μηχανικούς, έντυπη αναφορά της πραγματικής κατάστασης με λήψη φωτογραφιών και έλεγχο στα αρμόδια Πολεοδομικά γραφεία ή υπηρεσίες του Δήμου με προσκόμιση των σχετικών εγγράφων και σχεδίων (Άδεια οικοδομής, τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις ορόφων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτλ).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Περιλαμβάνει την σύνταξη υπολογιστικού φύλλου Αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του πελάτη της Τράπεζας από συνεργαζόμενους Συμβολαιογράφους, με αναλυτική ανάπτυξη της μεθοδολογίας και του τρόπου υπολογισμού.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η μεγάλη μας εκτιμητική εμπειρία μας δίνει την δυνατότητα να εκπονούμε εκτιμήσεις εμπορικής αξίας κατασχεθέντος ακινήτου σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ν. 4495/ΦΕΚ Α’167/03-11-2017

Η Εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της την δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών με βάση τον Νόμο 4495/2017 πάντοτε με υπευθυνότητα, σωστή ενημέρωση και τιμές στην σημερινή οικονομική και κοινωνική «νέα τάξη» πραγμάτων.
Χορηγούμε βεβαιώσεις πολεοδομικής νομιμότητας που ανταποκρίνονται βάσει του Ν. 4495/2017 απαραίτητο πλέον στοιχείο για οποιαδήποτε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Η εταιρεία μας εκπονεί πραγματογνωμοσύνες σε ακίνητα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από φυσικά αίτια (πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές κλπ). Συμπεριλαμβανόμαστε και στον κατάλογο πραγματογνωμόνων όλων των πρωτοβάθμιων & δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων της Αττικής. Ακόμη από το 2008 είμαστε μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Πραγματογνωμοσυνών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το οποίο και εκπονούμε πραγματογνωμοσύνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Προτού υλοποιηθεί οποιοδήποτε επιχειρηματικό Project σε σχέση με εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, η εταιρεία μας με την εμπειρία που διαθέτει στην εγχώρια κτηματαγορά, αναλαμβάνει την εκπόνηση σχετικών μελετών ώστε να σας βοηθήσει να οδηγηθείτε εκ του ασφαλούς στον πλέον πρόσφορο τρόπο επιτυχίας του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με μια απλή επίσκεψη στην Εταιρεία μας να σας παρέχουμε συμβουλές πάνω σε τεχνικά θέματα ή ακόμα και τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας με την βοήθεια της μεγάλης βάσης δεδομένων που διαθέτουμε για όλη την Ελλάδα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σε συνεργασία με Ενεργειακό Επιθεωρητή παρέχουμε δυνατότητα στους πελάτες μας να αποκτήσουν άμεσα Ενεργειακό Πιστοποιητικό για το ακίνητό τους.

tuvLogo-e1494054872406
Η Credible Services Α.Ε. για την διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, έχει πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA HELLAS και εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των ενεργειών της στο πεδίο εφαρμογής «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 | No: 0116386062657

Μας εμπιστεύονται

Εταιρικό Προφίλ
Εταιρικό Προφίλ
Εταιρικό Προφίλ
Εταιρικό Προφίλ